Disclaimer

Juridische mededeling

Deze mededeling regelt het gebruik van deze website en van alle informatie die zich erop bevindt.

Algemeen

De toegang tot deze website van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden en aan de wetgeving die geldt in België.

Auteursrecht

Copyright ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, geluiden, software en ander materiaal op deze site berusten bij ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. of werden opgenomen met toestemming van de respectieve eigenaars.

Het is toegestaan deze site te raadplegen en uittreksels ervan te reproduceren door afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiding onder derden, maar uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de voormelde kennisgeving betreffende het auteursrecht op elk uittreksel wordt overgenomen.

Reproducties van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciële bedoelingen; ze mogen evenmin gewijzigd worden of opgenomen worden in enige andere omgeving, publicatie of site, al dan niet op papier of in elektronische vorm, met inbegrip van het doorsturen naar enige andere site. Er wordt geen enkele andere vergunning noch enig ander recht verleend.

Inhoud

De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Ze mag niet de basis zijn voor specifieke doeleinden en er wordt geen enkele garantie gegeven betreffende haar nauwkeurigheid of volledigheid.

Noch ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., noch haar partners of werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van - maar niet beperkt blijvend tot - winstderving, onrechtstreekse of incidentiële schade of bedrijfsschade.

Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dat gepast achten.

Verplichtingen inzake deelname aan interactief platform.

Je mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. De informatie moet ook relevant zijn voor de betrokken groep, en staat open voor iedereen die een beschaafde mening wil formuleren.

De aan ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. verstrekte persoonsgegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten worden doorgegeven als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. kan reacties ook inkorten (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. heeft het recht om filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen. Je mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website.

In elk geval vrijwaart u ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. tegen alle aanspraken van derden. De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen /fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden. ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor het interactief platform van haar websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. heeft het recht om deelnemers ingeval van ongepaste bijdragen als deelnemer te schrappen en dit hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van andere deelnemers. Zij hoeft haar weigering niet te motiveren.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op het interactief platform dreigen te monopoliseren. ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen. Problemen kunt u steeds melden via info@apbc.be.

Beheer van uw gebruikersgegevens

Je kan jouw profiel en de bijhorende gegevens die verbonden zijn aan www.antwerppoweredbycreatives.be zelf beheren. Je kan je gegevens wijzigen door in te loggen met jouw profiel. Door jouw profiel te verwijderen, wis je onmiddellijk alle bijhorende gegevens. Je kan daarna niet meer inloggen met jouw e-mailadres en het daaraan verbonden wachtwoord. Mocht je je later bedenken en toch een nieuw profiel willen aanmaken, dan kan je dat opnieuw met datzelfde e-mailadres.

Jouw gegevens van op deze site worden nooit gedeeld met derden. Wij gebruiken de gegevens van deze site enkel voor statistische redenen.

Indien je inschrijft voor de nieuwsbrief, worden jouw gegevens gebruikt om ons adressenbestand aan te vullen zodat je de nieuwsbrief ook effectief ontvangt. Onderaan elke nieuwsbrief kan je makkelijk uitschrijven of gegevens wijzigen. Ook deze info wordt nooit doorgespeeld aan derden.

Gekoppelde sites

Op diverse plaatsen op deze site krijg je mogelijk automatische links aangeboden naar andere websites die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site.

Dat betekent niet noodzakelijk dat ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. banden heeft met die andere sites of hun eigenaars. Hoewel ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. ervan uitgaat dat die andere sites je belangstelling verdienen, kunnen noch ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. , noch hun partners of werknemers op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die andere sites of de informatie die zich daarop bevindt; noch deze sites noch de informatie op deze sites werden door ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. geverifieerd of goedgekeurd.

Indien je vaststelt dat je op een bepaald ogenblik terechtgekomen bent op een andere site, kan je altijd naar deze site terugkeren via de pijl "Vorige" of door het domeinadres van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. op te geven: www.antwerppoweredbycreatives.be

Vergaren en gebruiken van persoonlijke informatie

De informatie die wij vergaren en opslaan tijdens het normale gebruik van de site moet ons helpen het gebruik van de site op te volgen en moet de verdere ontwikkeling van de site ten goede komen. Wanneer je contact met ons opneemt, kan het gebeuren dat wij informatie registreren (naam, postadres, e-mail adres, de aard van jouw verzoek en eventueel nog andere gegevens) met de bedoeling te kunnen voldoen aan je verzoek. Deze informatie zal ons helpen je achteraf informatie te bezorgen die relevant is voor je behoeften. Je mag geen informatie over andere leden van je gezin verstrekken zonder hun toestemming.

Alle persoonlijke gegevens die eventueel worden verstrekt, zullen opgenomen worden in een bestand dat nooit zal worden gedeeld met derden. De verantwoordelijke van het bestand is ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. De Wet van 8.12.92 voorziet een toegangs-, verbeterings- en recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens.